Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
896/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 26/07/2022
450/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 13/04/2022
149/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 28/01/2022
1658/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 01/10/2021
1250/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 31/07/2013
1216/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 05/09/2012