Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP)

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) có mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt tại hơn 166 quốc gia với nhiệm vụ chính là tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chi phí hoạt động của UNDP được bảo trợ thông qua các khoản viện trợ không bắt buộc từ các cá nhân và các tổ chức trên thế giới. Các nội dung hợp tác đang được triển khai giữa UNDP và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) bao gồm:

  1. UNDP thực hiện vai trò cơ quan thực hiện (implementing agency), phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và NBCA trong xây dựng, thực hiện các dự án tiếp nhận Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) về quản lý khu bảo tồn, bảo tồn động vật hoang dã, du lịch dựa vào thiên nhiên,…
  2. UNDP là cơ quan tự thực hiện (DIM) các dự án bảo tồn đa dạng sinh học; là đối tác phối hợp với Cục và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ và các Bộ liên quan trong các dự án bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm: BIOFIN, các dự án Early Action sử dụng vốn GEF phân bổ riêng không thuộc vốn phân bổ cho các quốc gia.
  3. UNDP hợp tác các nội dung khác như: tài chính đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái, đối tác đa dạng sinh học,…
  4. UNDP là đối tác thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu.

https://www.undp.org/vi/vietnam/