Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF)

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) là một trong những tổ chức bảo tồn hàng đầu tại Việt Nam, tư vấn các giải pháp và hỗ trợ chính phủ và các đối tác giải quyết các thách thức của quá trình phát triển quốc gia. Sứ mệnh của chúng tôi là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên tại Việt Nam và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên. Các nội dung hợp tác đang được triển khai giữa WWF-Việt Nam và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) bao gồm:

  1. Bảo tồn các loài nguy cấp: Tư vấn chính sách và kỹ thuật bảo tồn loài; Truyền thông về bảo tồn loài; Xây dựng KH bảo tồn loài.
  2. WWF – Việt Nam phối hợp xây dựng Chiến lược đa dạng sinh học đến năm 2030.
  3. WWF – Việt Nam phối hợp tham gia hỗ trợ Các hoạt động liên quan đến Đánh giá tác động ĐDSH và Bồi hoàn đa dạng sinh học.
  4. WWF – Việt Nam Thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học Việt – Lào.
  5. WWF – Việt Nam phối hợp rà soát Luật Đa dạng sinh học; Thực hiện Công ước Đa dạng sinh học (CBD).
  6. WWF – Việt Nam hỗ trợ xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia; Xác định các vùng đa dạng sinh học cao và cơ chế quản lý nhằm thực hiện mục tiêu bảo tồn (theo tiêu chí thực hiện các biện pháp bảo tồn ở các khu vực có đa dạng sinh học cao ngoài Khu bảo tồn).

https://vietnam.panda.org/