Ban thư ký Quỹ Thông tin Đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF)

Tăng cường tạo lập thông tin đa dạng sinh học; chia sẻ thông tin đa dạng sinh học trên cơ sở dữ liệu GBIF toàn cầu, hướng đến dữ liệu ĐDSH miễn phí trên toàn cầu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý bảo tồn ĐDSH.

Các nội dung hợp tác, phối hợp giữa Ban thư ký Quỹ Thông tin Đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF) và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) trong 06 tháng đầu năm 2023 bao gồm:

  1. Ban thư ký đã tạo ra cơ chế cho phép các tổ chức, đơn vị, bao gồm: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ dữ liệu đa dạng sinh học về cá voi; Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ dữ liệu về bộ sưu tập nấm, địa ý; Tổ chức Hội thảo khu vực Châu Á của GBIF tại Hà Nội năm 2017.
  2. GBIF phối hợp NBCA xây dựng lộ trình dự kiến Việt Nam tham gia GBIF.
  3. GBIP hỗ trợ NBCA theo cơ cấu tổ chức mới và các yêu cầu kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đã được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

https://www.gbif.org/