Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là một thể chế tài chính đa phương cung cấp các khoảng tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các nước châu Á xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội. ADB được thành lập vào năm 1966, có trụ sở chính tại Manila, và chủ tịch là một người Nhật Bản. Các nội dung hợp tác đang được triển khai giữa ADB và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) bao gồm:

  1. ADB thực hiện vai trò Nhà tài trợ dự án Hành lang đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Công (BCC) và dự án bổ sung BCC GEF giai đoạn 2.
  2. ADB là cơ quan Tự thực hiện (DIM) các hỗ trợ kỹ thuật về bảo tồn các vùng đất ngập nước và chim di cư, xây dựng bản đồ chim di cư….
  3. ADB là đối tác thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu.

https://www.adb.org/