Ban thư ký Công ước Đa đạng sinh học (CBD)

Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) là một hiệp ước đa phương. Công ước có ba mục tiêu chính: Bảo toàn đa dạng sinh học; Sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành của nó; và phân phối công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ các nguồn tài nguyên di truyền. Nói cách khác, mục tiêu của nó là phát triển các chiến lược quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Nó thường được coi là văn kiện trọng yếu liên quan đến phát triển bền vững. Công ước được đưa ra ký kết tại Hội nghị LHQ về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro vào ngày 5 tháng 6 năm 1992 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 1993. Việt Nam chính thức gia nhập vào ngày 16 tháng 11 năm 1994. Các nội dung hợp tác, phối hợp giữa Ban thư ký Công ước Đa đạng sinh học và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) trong 06 tháng đầu năm 2023 bao gồm:  

  1. CBD phối hợp với NBCA báo cáo Bộ Tài nghiên và Môi trường và Chính phủ về kết quả tham dự Cuộc họp CBD COP 15 và các cuộc họp liên quan.
  2. CBD tích cực làm việc với các đối tác quốc tế để thảo luận về các kế hoạch hỗ trợ triển khai Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) và Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học quốc gia (NBSAP).
  3. CBD phối hợp NBCA tổ chức Hội thảo phổ biến GBF và Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023.
  4. CBD thực hiện vai trò đầu mối, đề cử cán bộ tham gia các cuộc họp của CBD, xử lý các nội dung theo yêu cầu của Ban thư ký Công ước về Đa dạng sinh học.
  5. CBD phối hợp NBCA tiếp nhận và xử lý các hồ sơ cấp phép về nguồn gen, cập nhật thông tin về giấy phép ABS lên trang cổng thông tin điện tử của Nghị định thư Nagoya.

https://www.cbd.int/convention/