Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ)

GIZ là tổ chức trực thuộc nhà nước liên bang Đức, được tài trợ chính bởi Chính phủ Đức. GIZ hỗ trợ Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời tham gia vào công tác giáo dục quốc tế trên toàn cầu. Bằng những nỗ lực của mình, GIZ giúp người dân và xã hội tại nhiều nước trên thế giới tự cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, GIZ còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm phát triển kinh tế và xúc tiến việc làm; xây dựng nhà nước và khuyến khích dân chủ; an ninh, tái thiết và giải quyết mâu thuẫn dân sự; an ninh lương thực, y tế và giáo dục phổ cập; bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Các nội dung hợp tác đang được triển khai giữa GIZ và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) bao gồm:

  1. GIZ triển khai hỗ trợ kỹ thuật về quản lý bảo tồn, các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS), OECM.
  2. GIZ là đối tác triển khai Khung Chiến lược Đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) tại Việt Nam

https://www.giz.de/en/html/index.html