Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB)

Ý tưởng thành lập Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) chính thức được đưa ra trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức lần thứ 9 bởi Bộ trưởng Môi trường các nước thành viên ASEAN.

Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) là một tổ chức quốc tế liên chính phủ của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, có mục đích tạo lập, thúc đẩy và phát triển sự hợp tác, điều phối giữa các nước thành viên ASEAN, với các tổ chức trong nước, khu vực và quốc tế liên quan trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, cũng như sự chia sẻ công bằng nguồn lợi đa dạng sinh học trong khu vực ASEAN. Sau đó, Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN đã ký một thỏa thuận tài trợ để hỗ trợ việc thành lập và vận hành ACB một cách đầy đủ, thực hiện chức năng của một tổ chức liên chính phủ hỗ trợ đa dạng sinh học trong khu vực ASEAN. Các nội dung hợp tác, phối hợp giữa Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) trong 06 tháng đầu năm 2023 bao gồm:

  1. ACB phối hợp NBCA báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kiện toàn Ban quản trị Trung tâm ACB; Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
  2. ACB phối hợp NBCA tham dự Cuộc họp lần thứ 33 Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (AWGNCB).
  3. NBCA hợp tác với ACB triển khai dự án SGP II tại Việt Nam.
  4. ACB phối hợp NBCA cử đại diện các AHP và đại diện Cục tham gia các cuộc họp, tập huấn trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và da dạng sinh học

https://www.aseanbiodiversity.org/