LÃNH ĐẠO CỤC

TS. NGUYỄN VĂN TÀI
Cục trưởng

TS. HOÀNG THỊ THANH NHÀN
Phó Cục trưởng

TS. LÊ VĂN HỮU
Phó Cục trưởng

THS. PHAN VIỆT NGA
Phó Cục trưởng