Văn bản của Đảng

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
39-NQ/TW NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 15/01/2019
36-NQ/TW NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/10/2018
24-NQ/TW NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 03/06/2013
41-NQ/TW NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 15/11/2004