Luật, Nghị định, Thông tư

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường 17/11/2020
35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (trong đó có sửa Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12) 20/11/2018
18/2017/QH14 Luật Thủy sản 21/11/2017
16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 15/11/2017
41/2013/QH13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 25/11/2013
20/2008/QH12 Luật Đa dạng sinh học 13/11/2008
28/2001/QH10 Luật Di sản văn hóa 29/06/2001