Ban thư ký Diễn đàn liên chính phủ về Đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES)

Diễn đàn Chính sách – Khoa học liên chính phủ về Đa dạng sinh học và Dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) được thành lập từ năm 2012, bao gồm 130 thành viên tham gia là đại diện các Chính phủ, trong đó có Việt Nam. IPBES hướng đến mục tiêu cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những đánh giá khoa học khách quan về hiện trạng tri thức liên quan đến đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái để làm cơ sở cho các quyết định nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Các nội dung hợp tác, phối hợp giữa Ban thư ký Diễn đàn liên chính phủ về Đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) trong 06 tháng đầu năm 2023 bao gồm:

1. Hỗ trợ NBCA tiến hành rà soát các yêu cầu của Ban thư ký IPBES trong thực hiện trách nhiệm của thành viên IPBES. Theo đó, IPBES đề nghị góp ý các báo cáo về sinh vật ngoại lai xâm hại.

https://www.ipbes.net/