Thỏa thuận, sáng kiến

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đang được giao đầu mối thực hiện 07 thỏa thuận, sáng kiến, hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) bao gồm: