Viện Tài nguyên sinh vật Hàn Quốc (NIBR)

Các nội dung hợp tác đang được triển khai giữa NIBR và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) bao gồm:

  1. NIBR triển khai các nghiên cứu chung về đa dạng sinh học; điều tra đa dạng sinh học.
  2. NIBR tiến hành hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi các đoàn học tập kinh nghiệm nghiên cứu đa dạng sinh học
  3. NIBR hợp tác trong hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

https://www.nibr.go.kr/