TRUNG TÂM RAMSAR KHU VỰC ĐÔNG Á TẠI HÀN QUỐC (RRC-EA)

Trung tâm Ramsar khu vực Đông Á (RRC-EA) là một trong những sáng kiến khu vực được chính thức công nhận bởi Công ước Ramsar. Là một Sáng kiến khu vực Ramsar (RRI), RRC-EA đóng vai trò như một nền tảng khu vực để tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối, tài trợ và nâng cao năng lực, đồng thời hỗ trợ các quốc gia ở Đông, Đông Nam và Nam Á nhằm thực hiện Công ước Ramsar. RRC-EA hoạt động với 18 quốc gia ở Đông, Đông Nam và Nam Á, là các Bên ký kết của Công ước Ramsar và cũng hợp tác với các Bên không ký kết trong khu vực để tiếp tục thực hiện Công ước Ramsar. Mục tiêu của RRC-EA là:

  • Tích cực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược của Công ước Ramsar thông qua hỗ trợ trực tiếp cho các nước thành viên ở Đông, Đông Nam Á và Nam Á
  • Tăng cường, điều phối hợp tác và kết nối quốc tế, tập trung vào khu vực Đông, Đông Nam và Nam Á
  • Xây dựng, tạo điều kiện và đầu mối thực hiện các chương trình ưu tiên về xây dựng năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức cho các nước thành viên
  • Tạo điều kiện và cải thiện thông tin liên lạc giữa các quốc gia thành viên và các bên liên quan đến đất ngập nước ở Đông, Đông Nam và Nam Á Chưa rõ cho vào đâu?
  • Hỗ trợ tài trợ cho các ưu tiên chiến lược để bảo tồn và sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước.

Các nội dung hợp tác, phối hợp giữa Trung tâm Ramsar Đông Á tại Hàn Quốc RRC-EA và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (NBCA) trong 06 tháng đầu năm 2023 bao gồm:

  1. Tham dự Hội thảo quản lý khu Ramsar tại Hàn Quốc.

http://rrcea.org/