Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
05/CT-TTg Về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. 18/05/2022
04/CT-TTg Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam 17/05/2022
42/CT-TTg Về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. 08/12/2020