Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
45/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 08/01/2014
1479/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020 13/10/2008