NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG NAGOYA - KUALA LUMPUR

Đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ bồi thường do sinh vật biến đổi gen gây ra.

Ngày 12 tháng 2 năm 2014, Việt Nam đã tham gia Nghị định thư bổ sung Nagoya- Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường. Nghị định như nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ bồi thường do sinh vật biến đổi gen gây ra. Hiện nay, Nghị định thư bổ sung có 54 thành viên.

Tải văn bản