NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG NAGOYA – KUALA LUMPUR

Ngày 05/10/2017, trên trang BCH quốc tế thông báo: Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về về trách nhiệm pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học thuộc Công ước Đa dạng sinh học bắt đầu có hiệu lực ngày 5 tháng 3 năm 2018.

Được thông qua vào ngày 15 tháng 10 năm 2010 tại Nagoya, Nhật Bản như một thỏa thuận bổ sung cho Nghị định thư Cartagena, Nghị định thư Bổ sung nhằm góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học bằng cách cung cấp các quy tắc và thủ tục quốc tế trong lĩnh vực trách nhiệm pháp lý và bồi thường liên quan đến các sinh vật biến đổi gen sống. Nghị định thư bổ sung yêu cầu các biện pháp xử lý được trong trường hợp gây hại do sinh vật biến đổi sống hoặc khi có khả năng xảy ra sẽ gây ra thiệt hại nếu các biện pháp xử lý kịp thời không được thực hiện. Nghị định thư Bổ sung cũng bao gồm các quy định liên quan đến trách nhiệm dân sự.

Mục tiêu của Nghị định thư bổ sung là góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, cân nhắc các rủi ro đến sức khỏe con người, thông qua thiết lập nguyên tắc và quy trình quốc tế về trách nhiệm pháp lý và bồi thường liên quan đến sinh vật sống biến đổi gen (LMOs).

Ngày 12 tháng 2 năm 2014, Việt Nam đã tham gia Nghị định thư bổ sung Nagoya- Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường. Nghị định như nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ bồi thường do sinh vật biến đổi gen gây ra. Hiện nay, Nghị định thư bổ sung có 54 thành viên.

Tải văn bản