THỎA THUẬN, SÁNG KIẾN

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đang được giao đầu mối thực hiện 07 Thỏa thuận, sáng kiến, hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) bao gồm:

(1) Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB)

(2) Đối tác bảo tồn chim di cư tuyến Úc – Đông Á (EAAFP)

(3) Mạng lưới đường bay của chim di cư ASEAN (AFN)

(4) Diễn đàn liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES)

(5) Quỹ Thông tin ĐDSH toàn cầu (GBIF)

(6) Đối tác mạng lưới các Khu bảo tồn Châu Á (APAP)

(7) Trung tâm Ramsar Đông Á tại Hàn Quốc RRC-EA