Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
739/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. 27/03/2023
52/QĐ-BTNMT Ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 12/01/2023
3220/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 23/11/2022
809/QĐ-CP Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. 12/07/2022
410/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 04/03/2022
1975/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 – 2030 24/11/2021
1055/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 20/07/2020
1176/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 12/09/2019
1107/QĐ-BTNMT Về việc công bố Danh mục các khu bảo tồn. 12/05/2015
200/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020. 29/01/2015