Tab Title

GIỚI THIỆU DỰ ÁN: “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (Dự án BR)

THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên dự án: Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam (Viết tắt là BR)

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Chủ dự án: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

– Cơ quan đồng thực hiện: 03 Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Tây Nghệ An, Cù Lao Chàm – Hội An

3. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày Dự án được phê duyệt

5.Kinh phí dự án: 6.660.000 USD

6. Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội và 3 khu dự trữ sinh quyển thí điểm là Cù Lao Chàm – Hội An (tỉnh Quảng Nam), Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) và Tây Nghệ An (tỉnh Nghệ An).

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA DỰ ÁN

Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được lồng ghép hiệu quả vào các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh trên địa bàn thực hiện dự án và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam