• Trang chủ
  • Lộ trình và kế hoạch thực hiện

Lộ trình và kế hoạch thực hiện

1. Giai đoạn 2023 – 2025

– Xây dựng và trình ban hành văn bản pháp lý, hướng dẫn kỹ thuật về quy trình, phương pháp, định mức kinh tế – kỹ thuật về điều tra, kiểm kê, quan trắc ĐDSH.

– Xây dựng, phê duyệt và triển khai chương trình quan trắc ĐDSH tại các KBTTN có danh hiệu quốc tế trên toàn quốc với sự tham gia phối hợp của các đơn vị đã có kinh nghiệm triển khai (Bộ NN&PTNT, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam,…).

– Xây dựng mạng lưới các đơn vị thực hiện quan trắc từ cấp Trung ương, cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

– Tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực: xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm cho lĩnh vực kiểm kê, quan trắc ĐDSH, bổ sung nguồn nhân lực thông qua việc tuyển dụng và đào tạo tập huấn cho cán bộ, viên chức…

– Xây dựng dự án, đầu tư trang thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động điều tra, kiểm kê, quan trắc ĐDSH.

2. Giai đoạn 2025 – 2030

– Xây dựng và triển khai các chương trình kiểm kê, quan trắc ĐDSH tại các KBTTB, cơ sở bảo tồn trên phạm vi toàn quốc.

– Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư, tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm kê, quan trắc ĐDSH cho các đơn vị thực hiện quan trắc.

– Tăng cường hợp tác, kết nối giữa các đơn vị trong mạng lưới và các bên liên quan.

3. Giai đoạn sau năm 2030

– Xây dựng và triển khai các chương trình kiểm kê, quan trắc ĐDSH tại các hành lang ĐDSH, khu vực ĐDSH cao.

– Triển khai định kỳ các chương trình kiểm kê, quan trắc tại các khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn ĐDSH trên phạm vi toàn quốc đã được phê duyệt trong giai đoạn trước.

– Tiếp tục tăng cường nguồn lực, năng lực của các đơn vị quan trắc đảm bảo cho hoạt động điều tra, kiểm kê, quan trắc ĐDSH được duy trì thường xuyên, ổn định, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế đặt ra.