HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN

  • Rừng
  • Đất ngập nước
  • Núi đá vôi
  • San hô, cỏ biển, thủy sinh
  • Hệ sinh thái khác (cửa sông, đầm phá,…)
  • Dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên