An toàn sinh học

An toàn sinh học là một trong những vấn đề được đề cập trong Công ước Đa dạng sinh học. Khái niệm này đề cập đến nhu cầu bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường khỏi những tác động tiêu cực có thể có của các sản phẩm của công nghệ sinh học hiện đại. Đồng thời, công nghệ sinh học hiện đại cũng được công nhận là có nhiều tiềm năng phát triển cuộc sống con người, đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu thiết yếu về thực phẩm, nông nghiệp và sức khoẻ.
Tại cuộc họp lần thứ hai được tổ chức tháng 11 năm 1995, Hội nghị các bên tham gia Công ước đã thành lập nhóm Công tác Ad-hoc mở rộng về An toàn sinh học để xây dựng dự thảo Nghị định thư An toàn sinh học, tập trung chủ yếu vào sự vận chuyển xuyên biên giới các sinh vật sống đã biến đổi do công nghệ sinh học hiện đại, có thể tác động tiêu cực đến bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Sau vài năm thương lượng, Nghị định thư này, với tên gọi là Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học thuộc Công ước Đa dạng sinh học, đã được hoàn thiện và thông qua tại Montreal ngày 29/01/2000 trong cuộc họp đặc biệt của các bên tham gia Công ước.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị định thư Cartagena, ngày 19/01/2004, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn và trở thành thành viên chính thức của Nghị định thư kể từ ngày 19/04/2004. Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối quốc gia đối với Nghị định thư này. Sau khi là thành viên của Nghị định thư, Việt Nam cần thực hiện các nghĩa vụ của mình chiểu theo các quy định được cam kết, trong đó bao gồm việc cung cấp thông tin cho Cổng thông tin về an toàn sinh học (BCH: Biosafety Clearing House) (theo quy định tại điều 20 của Nghị định thư này).
Ngày 21/06/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Tại Điều 46 quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen; duy trì Cổng thông tin điện tử về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen theo lĩnh vực quản lý hoặc trên địa bàn quản lý và có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu về sinh vật biến đổi gen với Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngày 22/8/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT về việc quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen.