Gen MADS của cây đậu tương GmAGL1 thúc đẩy ra hoa qua con đường Photoperiod

Các yếu tố phiên mã MADS-box là một họ gen cổ đại điều chỉnh nhiều quá trình sinh lý và sinh hóa trong thực vật và tạo điều kiện cho sự phát triển của các cơ quan hoa. Tuy nhiên, chức năng của hầu hết các yếu tố phiên mã trong đậu tương vẫn chưa được biết.

Trong công trình này, một gen MADS-box, GmAGL1 , được biểu hiện quá mức trong đậu tương. Phân tích kiểu hình cho thấy sự biểu hiện GmAGL1 không chỉ dẫn đến sự trưởng thành sớm mà còn thúc đẩy ra hoa và phát triển cánh hoa bị ảnh hưởng. Hơn nữa, GmAGL1 hiệu quả hơn nhiều trong việc thúc đẩy ra hoa trong điều kiện dài ngày hơn trong điều kiện ngắn ngày. Phân tích trình tự transcriptome cho thấy trước khi ra hoa, con đường quang photoperiod CRY2 và một số gen nhịp sinh học, chẳng hạn như SPA1 , bị giảm đáng kể, trong khi một số gen sinh học có hoa khác như GI và LHY, Và gen hạ lưu liên quan đến phát triển hoa, chẳng hạn như FT , LEAFY , SEP1 , SEP3 , FUL , và AP1 , đã up-regulated so với lô đối chứng. Các gen khác liên quan đến con đường ra hoa không bị ảnh hưởng đáng kể.

Những phát hiện được báo cáo ở đây cho thấy rằng GmAGL1 có thể thúc đẩy ra hoa chủ yếu thông qua con đường photoperiod. Điều thú vị là, trong khi biểu hiện quá mức của GmAGL1 thúc đẩy sự trưởng thành của cây, không có sự giảm sản lượng hạt giống hoặc hàm lượng dầu và protein được quan sát thấy.

Hoa và kiểu hình trưởng thành của cây GmAGL1- biểu hiện quá mức và WT. một bông hoa của GmAGL1 – hiện đại hóa thực vật trong lĩnh vực này và trong nhà. b Tình trạng tăng trưởng từ nụ nở và sự hình thành của quả non của AGL1 -OX chuyển gen và cây WT. c quan sát giải phẫu của những bông hoa của AGL1 -OX biến đổi gen (C1) và nhà máy WT (C2). Ve: vexillum, Wi: cánh, Ke: keel, St: nhị hoa, Pi: nhụy hoa. d Sự khác nhau giữa các cây chuyển gen AGL1 -OX và WT trong thực địa

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov