• Trang chủ
  • Trình tự và thủ tục tiếp nhận nguồn gen

Trình tự và thủ tục tiếp nhận nguồn gen

Trình tự thủ tục tiếp cận nguồn gen được quy định trong Luật Đa dạng sinh học 2008 như sau:

  1. Đăng ký tiếp cận nguồn gen;
  2. Hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích theo quy định tại Điều 58 và Điều 61 của Luật này;
  3. Đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen theo quy định tại Điều 59 của Luật này.
  4. Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen.

(trích Điều 57 Luật Đa dạng sinh học 2008)