Ý kiến khoa học của Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm châu Âu về đơn xin ứng dụng bông biến đổi gen

Tiểu ban về sinh vật biến đổi gen của Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) vừa công bố ý kiến khoa học về sự an toàn của giống bông biến đổi gen của Công ty Khoa học Nông nghiệp Dow.

7

Đây là giống bông biến đổi gen 281-24-236 × 3006-210-23 x MON 88.913 của Công ty Khoa học Nông nghiệp Dow mang đặc tính kháng côn trùng và thuốc diệt cỏ (còn được gọi là giống bông có 3 tính trạng tổng hợp).
Dựa trên kết quả của các phân tích so sánh, các hướng phơi nhiễm và mức độ phơi nhiễm hạn chế nhằm đánh giá các đặc tính nêu trên, Tiểu ban về sinh vật biến đổi gen kết luận giống bông biến đổi gen mang ba sự kiện chuyển gen nêu trên an toàn như các đối chứng thông thường không biến đổi gen.