Hệ thống quản lý An toàn sinh học

SƠ ĐỒ QUẢN LÝ ATSH

CƠ QUAN ĐẦU MỐI QUỐC GIA

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.monre.gov.vn

1. Đầu mối Quốc gia đối với Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học:

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: httnhan@monre.gov.vn

Website: http://www.monre.gov.vn

2. Đầu mối Quốc gia đối với Trung tâm trao đổi thông tin về an toàn sinh học (BCH):

Lê Ngọc Hưng

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: lnhung@monre.gov.vn

Website: http://www.monre.gov.vn

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ)

CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUỐC GIA

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)

Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 7956868; Fax: (043) 8359221.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3556 0696.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD)

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 38453581; Fax : (84-4) 38454319.