Phòng Bảo tồn Loài, Nguồn gen và An toàn sinh học

Phòng Bảo tồn Loài, Nguồn gen và An toàn sinh học là tổ chức hành chính trực thuộc Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Cục) có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) quản lý và tổ chức thực hiện công tác: bảo tồn, phát triển bền vững các loài sinh vật, nguồn gen; quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, tri thức truyền thống về nguồn gen; ngăn ngừa, kiếm soát loài ngoại lai xâm hại; quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đôi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đối gen; triển khai các dịch vụ hành chính công về bảo tồn loài, quản lý nguồn gen và an toàn sinh học.

Tải văn bản