Phòng Sinh thái và cảnh quan thiên nhiên

Phòng-Sinh thái và Cảnh quan thiên nhiên là tố chức hành chính trực thuộc  Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Cục) có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trên phạm vi cả nước về: bảo tồn, sử dụng bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, vùng đất ngập nước quan trọng, cảnh quan thiên nhiên, chi trả dịch vụ hệ sinh thái và bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.

Tải văn bản