Phòng Quản lý Di sản thiên nhiên

Phòng Quản lý Di sản thiên nhiên là tổ chức hành chính trực thuộc Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi là Cục) có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi là Cục trưởng) tổ chức thực hiện công tác: quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Tải văn bản