TT Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học

  1. Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Cục), có chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo đa dạng sinh học.
  2. Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Tải văn bản