Văn phòng

1. Văn phòng là tổ chức hành chính trực thuộc Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi là Cục) có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi là Cục trưởng) tổng hợp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành Cục; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, chính sách, pháp chế, kiểm tra thực hiện pháp luật, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ; thực hiện công tác kế toán khối tô chức hành chính Cục; kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Cục; truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xây dựng báo cáo đa dạng sinh học; tham mưu công tác tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học.
2. Văn phòng là đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Cục, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy dịnh của pháp luật.

Tải văn bản