Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp là tổ chức hành chính trực thuộc Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Cục) có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) quản lý và tổ chức thực hiện công tác: kế hoạch tài chính, đầu tư, quản lý tài sản, kế toán, thống kê về kế hoạch tài chính và khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán ngân sách đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Cục.

Tải văn bản